Karta podarunkowa

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH SOSHEE

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie zwroty:

 1. „Regulamin” – niniejszy Regulamin.
 2. „Wydawca” – SoShee Marta Mierzejewska z siedzibą w Ełku, adres: ul. Armii Krajowej 52, 19-300 Ełk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. „Towar” – produkt oferowany jako przeznaczony do sprzedaży w Butiku SoShee.
 4. „Butik SoShee” – miejsce sprzedaży Towarów na terenie Polski, oznaczony jako akceptujący Karty Podarunkowe SoShee.
 5. „Nabywca” – podmiot dokonujący w Butiku SoShee przekazania środków pieniężnych w wysokości równej wartości bonu towarowego w zamian za co uzyskuje Kartę Podarunkową SoShee.
 6. „Użytkownik”- podmiot przedstawiający do użycia Kartę Podarunkową SoShee przy zapłacie za Towar.
 7. „Karta Podarunkowa SoShee”- bon towarowy na okaziciela, zawierający informację o wartości bonu w polskich złotych, dacie ważności, wydany przez SoShee Marta Mierzejewska, uprawniający do realizacji go w Butiku SoShee. Wydawany przez Wydawcę może funkcjonować także pod nazwą handlową „Bon Podarunkowy” oraz „Karta Upominkowa”.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin niniejszy określa zasady aktywowania, przekazywania i realizacji Kart Podarunkowych SoShee.
 2. Aktywowanie, przekazywanie i realizacja Kart Podarunkowych SoShee obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Aktywowanie Karty Podarunkowej SoShee, zapisanie na niej wartości oraz jej przekazanie Nabywcy może mieć miejsce wyłącznie w Butiku SoShee.
 4. Wydawca aktywując oraz przekazując, na życzenie Nabywcy, Kartę Podarunkową SoShee, działa w zaufaniu, iż: Nabywca ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje oraz zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował niniejszy Regulamin.
 5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej SoShee wraz z informacją o kwocie wyrażonej w polskich złotych (PLN), zadeklarowanej przez Nabywcę, aktywowania jej, oraz do przyjmowania jej do realizacji w Butiku SoShee. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych polskich (PLN), w gotówce, w kwocie zadeklarowanej wartości w złotych polskich (PLN) oraz do realizacji Karty Podarunkowej SoShee w Butiku SoShee zgodnie z Regulaminem.
 6. Dokonując płatności kartą płatniczą Nabywca wyraża zgodę na późniejszą realizację świadczenia przez Wydawcę.
 7. Wartość Karty Podarunkowej SoShee wyrażona w złotówkach (PLN).
 8. Środki pieniężne przekazane Wydawcy, z chwilą wydania Karty Podarunkowej SoShee Nabywcy, stają się własnością Wydawcy.
 9. Karty Podarunkowej SoShee nie można uzyskać, poprzez użycie innej Karty Podarunkowej SoShee lub innych bonów towarowych.
 10. Karta Podarunkowa SoShee nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 11. Uprawnionym do skorzystania z Karty Podarunkowej SoShee jest każdy Użytkownik, który się nią posługuje.
 12. Realizacja Karty Podarunkowej SoShee wymaga wydania jej personelowi Salonu. Karta zostaje wówczas zatrzymana.
 13. W momencie gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową SoShee, kwota znajdująca się na Karcie Podarunkowej SoShee zostanie pomniejszona o kwotę odpowiadającą kwocie ceny należnej SoShee za sprzedane Towary. W przypadku gdy cena nabytego Towaru lub Towarów będzie wyższa niż kwota znajdująca się na Karcie Podarunkowej SoShee wówczas Użytkownik ma możliwość dopłacenia różnicy gotówką lub kartą płatniczą. W przypadku gdy cena za Towar będzie niższa od kwoty znajdującej się na Karcie Podarunkowej SoShee, różnica w kwocie staje się własnością Wydawcy.
 14. W momencie wykorzystania kwoty znajdującej się na Karcie Podarunkowej SoShee o kwotę odpowiadającej kwocie ceny należnej Wydawcy za Towary nabyte z użyciem Karty Podarunkowej SoShee, nastąpi zaspokojenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów.
 15. Karta Podarunkowa SoShee ma okres ważności jeden rok, licząc od dnia jej wydania i w tym okresie powinna być wykorzystana. Kwota przekazana tytułem uzyskania Karty Podarunkowej SoShee nie podlega oprocentowaniu. W przypadku braku realizacji Karty Podarunkowej SoShee w ciągu roku jej ważności, zostanie ona, z chwilą zgłoszenia chęci jej realizacji, zamieniona na aktualną Kartę Podarunkową SoShee, obejmującą tą samą liczbę punktów, z kolejnym rocznym terminem ważności.
 16. Obowiązkiem każdego Użytkownika Karty Podarunkowej SoShee jest zabezpieczenie jej przed utratą oraz dbanie o utrzymanie jej w stanie nieuszkodzonym.
 17. W przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej SoShee, Nabywcy nie przysługują wobec SoShee Marta Mierzejewska żadne roszczenia.
 18. Wydawca ma prawo odmówić natychmiastowej realizacji Karty Podarunkowej SoShee i skierować sprawę do niezwłocznego wyjaśnienia w wypadku: a) uzasadnionego podejrzenia przerobienia lub podrobienia Karty Podarunkowej SoShee; b) uszkodzenia Karty Podarunkowej SoShee w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej SoShee.
 19. W wypadku zwrotu Towarów, nabytych w Butiku SoShee przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej SoShee, Użytkownik otrzyma od Wydawcy, w chwili zwrotu Towaru, nową kartę zawierającą informacje o kwocie wyrażonej w polskich złotych (PLN) w wartości odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi.
 20. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Butiku SoShee Karty Podarunkowej SoShee do realizacji oraz odbiór w Butiku SoShee Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej SoShee wyraża wolę użycia Karty Podarunkowej SoShee.

III Postanowienia końcowe

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi SoShee będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 3. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi SoShee mogą być składane w Butiku SoShee w godzinach pracy tych Butiku SoShee.
 4. Przekazanie Karty Podarunkowej SoShee nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej SoShee, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy wyłącznie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 5. Karta Podarunkowa SoShee nie jest kartą płatniczą.
 6. Umowa przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej SoShee zawierana w języku polskim i podlega prawu polskiemu.
 7. Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej ustawodawstwo.